Reken op Ronny Backx
voor al uw ritten

CONTACTEER ONS

Algemene Voorwaarden

 1. TOEPASSELIJKHEID
  1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle werkzaamheden geleverd door Ronny Backx, met ondernemingsnummer BE 0755.907.736.
  2. Door de klant kan uitsluitend een beroep worden gedaan op afwijkende en/of aanvullende bedingen en/of eigen voorwaarden indien deze door Ronny Backx uitdrukkelijk schriftelijk vastgelegd zijn.
 1. LEVERINGEN EN KLACHTEN
  1. De uit te voeren diensten worden schriftelijk overeengekomen tussen Ronny Backx en de klant. Dit kan per mail, maar ook per sms of Whatsapp gebeuren. Het afgesproken uurtarief (bij levering van taxidiensten) dan wel een forfaitaire vergoeding per prestatie (bij levering van stallingdiensten) wordt eveneens schriftelijk tussen Ronny Backx en de klant vastgelegd.
  2. De klant dient klachten over de geleverde diensten binnen de vijf (5) werkdagen nadat de uitvoering heeft plaatsgevonden schriftelijk te melden met een duidelijke omschrijving van de klacht. Bij overschrijding van deze termijn vervalt elke aanspraak jegens Ronny Backx.
 1. BETALINGEN
  1. Tenzij bijzondere betalingscondities schriftelijk zijn overeengekomen, dient betaling van het verschuldigde bedrag te gebeuren binnen de termijn vermeld op de betrokken factuur.
  2. Indien de klant het door hem verschuldigd bedrag niet tijdig betaalt, is Ronny Backx automatisch, zonder dat een ingebrekestelling is vereist, gerechtigd op een verwijlinterest op het openstaand saldo van 4 procent per jaar voor particulieren en 8 procent per jaar voor bedrijven conform de wet van 2 augustus 2002 inzake de betalingsachterstand in handelstransacties en tevens op een schadevergoeding van 10 procent op het openstaand saldo (zowel voor particulieren als voor bedrijven).
 1. AANSPRAKELIJKHEID
  1. Ronny Backx heeft een inspanningsverbintenis, maar geen resultaatsverbintenis. Diensten van Ronny Backx worden naar best vermogen uitgevoerd.
  2. De klant kan jegens Ronny Backx geen aanspraak maken op schadevergoeding indien er vertraging is in de uitvoering van diens diensten voor zover deze vertraging minder dan 1 uur bedraagt (behoudens overmacht)
  3. Ronny Backx zal instaan voor de verkeersboetes die hij met een wagen van de klant zou oplopen, tenzij de klant hem schriftelijke instructies heeft gegeven waardoor deze verkeersboetes niet vermeden konden worden.
  4. Het stallen van voertuigen bij Ronny Backx gebeurt onder verantwoordelijkheid van de klant. Ronny Backx zal alle mogelijke voorzorgsmaatregelen nemen zodat het voertuig veilig is, maar kan niet worden aangesproken in geval van een eventuele diefstal van het voertuig. Ronny Backx zal in dat geval wel zijn volledige medewerking verlenen aan een eventueel gerechtelijk onderzoek.
  5. Schade die de klant zou toebrengen aan de wagen van Ronny Backx (door bijvoorbeeld dronkenschap) zal door Ronny Backx worden doorgerekend aan de klant. Indien er in de wagen van Ronny Backx wordt overgegeven, is de forfaitaire schadevergoeding voor de opkuis gelijk aan 150 euro plus BTW.
  6. In geval van overmacht kan Ronny Backx nooit aansprakelijk worden gesteld. Overmacht houdt onder andere ook files in die niet op de te verwachten uren ontstaan, dan wel veel langer duren dan kan worden verwacht, evenals ongevallen of wegversperringen die plots opduiken. Een plotse arbeidsongeschiktheid van Ronny Backx, buiten zijn eigen wil om door ziekte of ongeval, is eveneens een vorm van overmacht. Ronny Backx zal de reden van overmacht wel zo snel mogelijk communiceren en de mogelijke vertraging die hieraan verbonden is.
  7. Ronny Backx is naar de klant toe nooit aansprakelijk voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die zou ontstaan door de levering van zijn diensten.
 1. VERWERKING VAN PERSOONSGEGEVENS
  1. Ronny Backx verzamelt en verwerkt de identiteits- en contactgegevens die hij ontvangt van de klant en die betrekking hebben op de klant zelf, het personeel, de medewerkers, de aangestelden en andere nuttige contactpersonen en verwerkt deze conform de Privacy Policy, zoals terug te vinden op de website.
  2. De klant bevestigt dat hij afdoende werd geïnformeerd over de verwerking van zijn persoonsgegevens en over zijn rechten op inzage, verbetering, verwijdering en bezwaar. De klant bevestigt kennis te hebben genomen van deze Privacy Policy en de inhoud ervan te onderschrijven.
  3. Ronny Backx verklaart alle regelgeving conform de GDPR wetgeving te zullen volgen en gegevens niet langer bij te zullen houden dan nodig voor de uitvoering van zijn diensten.
 1. TOEPASSELIJK RECHT
  1. Op alle met Ronny Backx aangegane verbintenissen, alsmede de uitvoering daarvan, is uitsluitend het Belgische recht van toepassing.
 1. GESCHILLEN
  1. Alle geschillen voorvloeiende uit of verband houdende met een verbintenis waarop deze voorwaarden van toepassing zijn of betreffende de voorwaarden zelf en haar uitleg en/of uitvoering, zullen uitsluitend worden voorgelegd aan de bevoegde rechtbanken van Mechelen.
  2. Indien een artikel, voorwaarde of clausule uit deze algemene voorwaarden ongeldig of niet-afdwingbaar wordt verklaard, zullen de algemene voorwaarden voor het overige geldig en afdwingbaar zijn. Partijen zullen over een vervangend geldig alternatief onderhandelen dat zo dicht mogelijk bij de originele bedoelingen van partijen komt.
Beste gebruikers, deze site bewaart cookies op uw computer.
Het doel is om uw ervaring op onze website te verbeteren en u tegelijkertijd meer gepersonaliseerde diensten aan te bieden. Cookies worden ook gebruikt voor het personaliseren van advertenties. Als u meer informatie wilt over de cookies die wij gebruiken, raadpleeg dan ons Privacybeleid. Door cookies te accepteren, stemt u in met het gebruik ervan. U kunt de instellingen van de cookies ook aanpassen. Als u weigert, worden uw gegevens niet bijgehouden wanneer u deze site bezoekt. Er wordt slechts één cookie gebruikt in uw browser om uw voorkeur dat u niet gevolgd wilt worden te onthouden.
Cookie-instelling bewerken